Jul 11, 2018
photo : Amir Agaev @amir_agaev
model : Safaree Frenk @safaree_frenk